King Edward Point, South Georgia
Moneron Island, Russia
10 September 2013
10 September 2013
11:00pm
11:20pm
11:40pm
12:00am
12:20am
12:40am
1:00am
1:20am
 
11:00am
11:20am
11:40am
12:00pm
12:20pm
12:40pm
1:00pm
1:20pm
1:40am
2:00am
2:20am
2:40am
3:00am
3:20am
3:40am
4:00am
 
1:40pm
2:00pm
2:20pm
2:40pm
3:00pm
3:20pm
3:40pm
4:00pm
4:20am
4:40am
5:00am
5:20am
5:40am
6:00am
6:20am
6:40am
 
4:20pm
4:40pm
5:00pm
5:20pm
5:40pm
6:00pm
6:20pm
6:40pm
7:00am
7:20am
7:40am
8:00am
8:20am
8:40am
9:00am
9:20am
 
7:00pm
7:20pm
7:40pm
8:00pm
8:20pm
8:40pm
9:00pm
9:20pm
9:40am
10:00am
10:20am
10:40am
11:00am
11:20am
11:40am
12:00pm
 
9:40pm
10:00pm
10:20pm
10:40pm
11:00pm
11:20pm
11:40pm
12:00am
12:20pm
12:40pm
1:00pm
1:20pm
1:40pm
2:00pm
2:20pm
2:40pm
 
12:20am
12:40am
1:00am
1:20am
1:40am
2:00am
2:20am
2:40am
3:00pm
3:20pm
3:40pm
4:00pm
4:20pm
4:40pm
5:00pm
5:20pm
 
3:00am
3:20am
3:40am
4:00am
4:20am
4:40am
5:00am
5:20am
5:40pm
6:00pm
6:20pm
6:40pm
7:00pm
7:20pm
7:40pm
8:00pm
 
5:40am
6:00am
6:20am
6:40am
7:00am
7:20am
7:40am
8:00am
8:20pm
8:40pm
9:00pm
9:20pm
 
10:00pm
10:20pm
10:40pm
 
8:20am
8:40am
9:00am
9:20am
 
10:00am
10:20am
10:40am